شب پــایــیــزی

^_^ خدایا ب امید خودت ن بنده های بی خودت ^_^

 

در آغوشـم کــ‌ه می گـیــری...

 

آنقد‌ر آرام مـی‌شــــوم...

که فـرامــوش می کــــنـم...

 

بـایـد نفـس بــکـشـــم... بوسهزبان درازی

+ 1 / 11 / 1393برچسب:, ساعت 9:16 بـ ه قـلمـ علی و سایه

هیــــــــس. . .

اگه ماله منی. . .

اجازتم دست منه. . .

همه چیزتم مال منه. . .

پس چروک پیشونیتم مال منه. . .

تنها جایی که بت اجازه میدم ناراحت شی. . .

زیر تابوت منه. .

 

 

+ 11 / 9 / 1393برچسب:, ساعت 9:14 بـ ه قـلمـ علی و سایه

ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﺍﺳﺖ


ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻩِ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽ ﺩﻭﺯﺩ !ﺍﺻﻼ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻫﺮﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﯽ خواهند دیدﺁﻥ ﺩﺧﺘﺮﮎِ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﺗﻨﻬﺎﻧﺎﺯ ﻭ ﻧﯿﺎﺯﺵ ﺭﺍﺧﺮﺝِ ﻫﺮ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺍﯼ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩﻩﺑﮕﺬﺍﺭ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪﻣﯽ ﺧﻨﺪﺩﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺩﻭﺯﺩﺍﻣﺎﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻩِ ﺗﻮﺑﮕﺬﺍﺭ ﻫﺮﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪﻣﺮﺩِ ﻣﻦ !ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﯽ ﺩﻧﯿﺎﺁﻥ ﺭﻭﯼِ ﻣﺮﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﯾﺪﺁﻥ ﺭﻭﯼِ ﭘﻨﻬﺎﻧﻢ ﺭﺍﺁﻥ ﺭﻭﯼِ ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺭﺍ
 
 
 
+ 14 / 2 / 1393برچسب:, ساعت 23:24 بـ ه قـلمـ علی و سایه


فشار آرام دستانت
را دوست دارم
وقتی که
مردانگیت را
به رخ انگشتانم می کشی...

 

 

 

+ 14 / 2 / 1393برچسب:, ساعت 23:24 بـ ه قـلمـ علی و سایه

بِگـــذار هَرکَسی هَر چِه دوست دارَد بِگـــویَد ...
مُهِم ایـــن اَست کِ تُو دُردانِــــــــــــه مَنی...
وَ اَزتَمامِ خوبی ها بَدی های این دُنیا...
فَقَطُ و فَقَط تُورو میخواهَــــــم...
 
 
 
 آپلود عکس
+ 14 / 2 / 1393برچسب:, ساعت 23:23 بـ ه قـلمـ علی و سایه

زن باید سنگین و رنگین باشدباید بیایند منت بکشند و...من می گویم زن اگر زن باشدباید بشود روی عاشقیش حساب کردکه باید عاشقی کردن بلد باشدکه جا نزندجا نماندجا نگذارد.هی فکر نکند به این چیزهایی کهعمری در گوشش خوانده اند که زن ناز و مرد نیاز.که بداند، مرد هم آدم است دیگرگاهی باید لوسش کردگاهی باید نازش را کشیدوگاهی باید به پایش صبر کرد...حتی من می گویم زن اگر زن باشد از دوستت دارم گفتن نمی ترسد.تو می گویی خوش به حال زنی که عاشق مردی نباشد،بگذار دنبالت بدوند.ومن نمی فهمم اینکه داری ازش حرف میزنی زندگی استیا مسابقه اسب دوانی.ومن نمی فهمم چرا هیچ کس بر نمیدارد بنویسد از مرد ها...از چشم ها و شانه ها ودستهایشاناز آغوششاناز عطر تنشان،از صدایشان...پررو میشوند ؟خب بشوند.مگر خود ما با هر دوستت دارمی تا آسمان نرفته ایم؟مگر ما به اتکاء همین دست هاهمین نگاه هاهمین آغوشها،در بزنگاههای زندگیسرپا نمانده ایم؟...من راز این دوست داشتنهای پنهانی را نمیفهمم.من نمی فهمم زن بودنبا سنگین رنگین بودنبا سکوتبا انفعال چه ارتباطی دارد؟!؟من بلد نیستم در سایه ،دوستت داشته باشممن می خواهم خواستنم گوش فلک را کر کند.من می خواهممَردَمحتی اگر مردِ من هم نبوددلش غنج بزند از اینکهبداند جایی زنی دوستش دارد...من می خواهمزن باشم ...بگذار همه دنیا بداندمردی این حوالی دارددوستت دارم های مراباخود می برد...

 

 

 

+ 14 / 2 / 1393برچسب:, ساعت 23:22 بـ ه قـلمـ علی و سایه

حـسـادتـــ ؟!!!
خـسـاستــ ؟!!!
اسـمَشو هر چـی مــی خـوا ی بُذار
امـا بـاور کـن
آغـوشِ تــُـو فقـط ســهمــِ احســاسِ مـَن
 
 
 
 
+ 14 / 2 / 1393برچسب:, ساعت 21:57 بـ ه قـلمـ علی و سایهطراح : صـ♥ـدفــ